הרצאה במתנה! מאת ד"ר נאדר בוטו

תקנון והסכם הצטרפות לקורס

קורס דרגה 1 - מובייל

תקנון והסכם הצטרפות לקורס

תקנון זה תקף ביחס לכל הקורסים של חב' נאדר בוטו בע"מ ח.פ. 516058781 (להלן: "החברה").

תנאי ההתקשרות בין הצדדים הינם בהתאם למפורט בתקנון זה. בהרשמתו לקורס מסכים הנרשם למלוא התנאים המפורטים בתקנון. על הנרשם לקרוא בעיון תקנון זה בטרם ההרשמה.

תכני הקורס, מחירו ותנאי התשלום, הינם כמפורט באתר האינטרנט של החברה.

ההרשמה לקורס הינה על בסיס מקום פנוי ובהתאם למדיניות החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

הקורסים מועברים באופן מקוון באמצעות תוכנת 'זום' ו/או באופן פרונטלי (כל קורס לגופו)

לחברה עומדת הזכות לעשות שימוש בתמונות וצילומים מהקורסים בהשתתפות הנרשם, במסגרת פעולות שיווק שונות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והנרשם נותן הסכמה ללא הגבלה לשימוש כאמור, ללא תמורה כלשהי, וזאת ללא יוצא מן הכלל.

באם ימצא כי הנרשם אינו מתאים ללימודים בקורס מכל בחינה שהיא, תהא החברה רשאית להפסיק את לימודיו לאלתר, לפי שיקול דעתה ומבלי שתהא לנרשם כל טענה ו/או תביעה. במקרה זה, החברה תשיב לנרשם את החלק היחסי מדמי הלימוד.

באחריותו המלאה של הנרשם לעקוב אחר עדכוני החברה המתפרסמים מעת לעת, לרבות באתר באינטרנט.

חל איסור לעשות כל שימוש מסחרי ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש אחר בתכני הלימוד, למעט לטובת הלימוד עצמו.

מלוא הזכויות בתכני הקורסים וכל חומרים נלווים, הינם בבעלות מלאה של החברה ומוגנים על פי דיני זכויות יוצרים.

תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לבטל קורס, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי ביטול מצד הנרשם מפורטים בהמשך למסמך זה. 

הנרשם מסכים בזאת כי פרטיו יופיעו במאגרי המידע של החברה, לרבות לצורך משלוח הודעות, לרבות מידע שיווקי ופרסומי, ומוותר על כל טענה בענין זה כנגד החברה, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. החברה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצדדים שלישיים.

סמכות השיפוט בכל מחלוקת בין הצדדים תהא לבתי המשפט במחוז תל-אביב-יפו בלבד.

הסטודנט מאשר כי קרא בעיון והבין את התקנון וכי הוא מבין ומאשר את האמור בו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה מעת לעת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ומתחייבת לעדכן את הנרשם באשר לשינויים שבוצעו בתקנון. 

מצב מלחמה – במידה ופיקוד העורף יוציא הנחיות המגבילות התקהלות ו/או קיום אירועים באופן אשר ימנע את קיום קורס, החברה תהיה רשאית לבטל את הקורס ו/או לתאם מועד עתידי חדש לקיומו. במידה והנחיות פיקוד העורף תחלנה במהלך הקורס (לאחר שהקורס כבר החל), החברה תהיה רשאית לקיים את המשך הקורס בפורמט דיגיטלי באמצעות הזום. 
לקוח אשר לא ירצה להמשיך בלמידה דיגיטלית, יהיה רשאי לקבל זיכוי כספי על החלק היחסי בגין המפגשים שטרם התקיימו פרונטלית. 

מילואים וצו 8 – לאור מצב המלחמה, במידה ולקוח קיבל צו מילואים טרם תחילת הקורס הוא יהיה רשאי לקבל זיכוי מלא בגין התשלום אותו שילם, ללא צורך לשלם דמי ביטול. במידה ולקוח קיבל צו מילואים במהלך קיום הקורס, הלקוח יהיה רשאי לקבל זיכוי כספי באופן יחסי בעבור המפגשים שטרם התקיימו. מובהר בזאת כי לצורך מימוש זיכוי זה על הלקוח להעביר לחברה העתק של צו מילואים בתוקף.

 

מדיניות ביטולים:

 • ביטול רישום לקורס אשר ייעשה 14 ימי עסקים לפחות לפני מועד תחילת הקורס יזכה את הלקוח להחזר התשלומים ששולמו עבור הקורס, בניכוי דמי ביטול כחוק.

 • ביטול רישום לקורס מקוון בתקופת זמן של פחות מ 14 יום מיום תחילת הקורס, יזכה את הלקוח בהחזר של 50% בלבד מסך התשלומים ששולמו עבור הקורס.

 • במקרה של ביטול רישום לקורס פרונטלי (קרי עם נוכחות פיסית) בתקופת זמן של פחות מ 14 יום מיום תחילת הקורס, לא יינתן ללקוח כל זיכוי.

 • מובהר ומוסכם כי בכל מקרה של ביטול הרשמה, לא יוחזרו דמי ההרשמה בסך של 200 ₪, אשר הנם דמי טיפול מנהלי ואינם מהווים חלק משכר הלימוד.

 • ביטול רישום יעשה בכתב בלבד ויומצא לחברה במשרדיה, בציון שם מלא, מס' תעודת זהות וחתימת מבקש הביטול. כל אמצעי ביטול אחר שאינו הודעה בכתב, לא יהווה ביטול הרשמה.

 • למען הסר כל ספק, אי-הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת, לא תחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול אשר לא נעשתה בכתב בהתאם להוראות דלעיל.

 • כל בקשת ביטול תיבחן על ידי החברה ותשובה לבקשה תומצא ללקוח בתוך 14 ימי עסקים לכתובתו כפי שעודכנה במסגרת ההרשמה ו/או בכל אמצעי קשר אחר אשר עודכן על ידי הלקוח.

 • תנאי הביטול דלעיל נכונים לקורסים פרונטליים ולקורסים מקוונים כאחד.
 •  
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
 •  
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
דילוג לתוכן